Gegevensbeschermingsverklaring

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming, die onder deze tekst staat vermeld.

Dataverzameling op deze website

Wie verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden eerst verzameld door ons deze informatie te geven. Dit kunnen gegevens zijn die u in een contactformulier invult, bijvoorbeeld.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Bovendien hebt u het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Voor dit en voor verdere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld.

2. hosting en content delivery netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (Hoster) De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan met name betrekking hebben op IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de Hoster is voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6, lid 1, onder b). b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn serviceverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Om de verwerking van de gegevens te garanderen, hebben wij een contract voor de verwerking van bestellingen met onze hoster gesloten.

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gedaan wordt.

We willen er op wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Aanwijzing over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Christine Richter
Sonnholm 102
24977 Westerholz

Telefoon: +49 1579 2377784
E-mail: mail@lebensaether.de

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.

Annulering van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsoperaties zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Rechts om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 DSGVO)

als de gegevensverwerking gebaseerd is op Art. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAARSCHRIFT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2.2.1). 21 PARA. 1 DSGVO).

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IS VOOR RICHTLIJNENDE ADVERTENTIE, JIJ HEBT HET RECHT OP CONTRACT TIJDENS DE PROCESSIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DE SUCHTENDE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. Indien U NIET CONSENTENT, DIENT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET GEBRUIKT te worden VOOR RICHTLIJNENDE ADVERTENTIES (BEDOELD IN ARTIKEL 21, lid 2, DSGVO).

In geval van inbreuken op de DSGVO hebben de betrokken personen het recht een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd. Dit recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Rechts op de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat. Indien u vraagt om de gegevens direct door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen, die u ons als site-exploitant stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt niet door derden worden gelezen.

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld.

Rechts om de verwerking te beperken

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de toetsing heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is of is, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 DSGVO, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser een automatische oplossing biedt.

Gedeeltelijk kunnen er ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site binnenkomt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij er een andere wettelijke basis wordt gegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, zal het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend plaatsvinden op basis van deze toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor specifieke gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Indien cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

In zoverre cookies van derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons stuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Bedieningssysteem gebruikt
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle persoonsgegevens (naam, aanvraag) die daaruit voortvloeien, door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, mits uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd.

De gegevens die u ons per contactaanvraag toestuurt blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen ophoudt te gelden (bijv. na verwerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Commentiefunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip van de aanmaak van het commentaar, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem bent, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien we de commentaren op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van de site kunt u zich na het inloggen abonneren op opmerkingen. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het door u ingevoerde e-mailadres. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via een link in de info mails. In dit geval worden de gegevens die u bij de aanmelding voor commentaar hebt ingevoerd, gewist; als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders (bijv. bestelling van een nieuwsbrief) hebt ingediend, blijven deze gegevens bij ons.

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen (bijv. beledigend commentaar) moeten worden verwijderd.

De opslag van opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht te sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

5. analyse-instrumenten en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalyseservice Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt voor de opslag geanonimiseerd.

Matomo cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van Matomo-koekjes en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik ervan hier uitschakelen. In dit geval wordt een opt-out cookie opgeslagen in uw browser, waardoor Matomo geen gebruiksgegevens kan opslaan. Als u uw cookies verwijdert, wordt de Matomo opt-out cookie ook verwijderd. De Opt-Out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u deze website opnieuw bezoekt.

6e plugins en tools

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google worden aangeboden, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bekijkt, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om tekst en lettertypes correct weer te geven.

De browser die u gebruikt, moet hiervoor verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google ervan op de hoogte gesteld dat deze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

U vindt meer informatie over Google-webfonts op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

.